Wykaz dokumentów

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO

* Tytuł Własności (akt notarialny, ostateczny akt własności ziemi, umowa przekazania gospodarstwa rolnego, postanowienie Sądu, prawomocna decyzja Starosty lub inny tytuł własności).
* Wyrys geodezyjny działki (-ek).
 * Wypis z rejestru gruntów działki (-ek), lokali i budynków.
 * Wypis z rejestru gruntów działki wraz z wyrysem.
* Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.
 * Prawomocna decyzja zatwierdzająca projekt podział działki, projekt podziału działki, wykaz zmian gruntowych z podziału działki.
* Zaświadczenie Wójta, Burmistrza o przeznaczeniu działki (-ek) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.
* Prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia.
* Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku lub zasiedzenia nieruchomości.
* Akt zgonu.
* Decyzja KRUS-u lub Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
* Dowody osobiste.
* PESEL .................... (dla małoletnich).
* Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
* Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego z potwierdzeniem Wójta, Burmistrza.
 * Zaświadczenie o braku osób zameldowanych.
* Prawomocny wyrok rozwodowy.
* Przydział lokalu mieszkalnego.
* Zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową
* Wspólnotę do celów notarialnych stwierdzające posiadanie praw do lokalu, brak zaległości w opłatach oraz informację o założeniu księgi wieczystej.
* Do Poświadczenia Dziedziczenia: odpisy skrócone aktów:
- zgonu .................................................................................................,
- małżeństwa ........................................................................................,
- urodzenia...........................................................................................,
- PESEL osoby zmarłej (dowód osobisty lub zaświadczenie z Gminy)