Czynności notarialne

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

* sporządza akty notarialne,
* sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
* sporządza poświadczenia:
- własnoręczności podpisu,
- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

* doręcza oświadczenia,
* spisuje protokoły,
* sporządza protesty weksli i czeków,
* przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
* sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
* sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
* sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia
na podstawie testamentów szczególnych,
*sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.